Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin

Regulamin Serwisu obowiązujący od 01.02.2018.

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.glossyshop.pl jest Monika Bulenda Glossyshop.pl w Lublinie ul. Łomżyńska 43 posiadająca numer 712 218 54 93 oraz Regon 369 156 012
Adres do korespondencji i przesyłek zwrotnych: ul. Łomżyńska 43, 20-732 Lublin.

 

DEFINICJE

Definicje:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newsletteru zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.glossyshop.pl

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Monika Bulenda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Bulenda wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Łomżyńska 43, 20-732 Lublin i adres do doręczeń: ul. Łomżyńska 43, 20-732 Lublin , NIP: 712 218 54 93, REGON: 369 156 012, adres poczty elektronicznej: sklep@glossyshop.pl,

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość są towary lub usługi prezentowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.2. Postanowienia Regulaminu sprzedaży określają wzajemne prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży wysyłkowej w sposób następujący:

a) w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży, reklamacji i zwrotów regulamin obowiązuje kontrahentów Sprzedającego będących konsumentami,

b) do sprzedaży podmiotom nie będącym konsumentami stosuje się ogólne zasady zawierania i wykonywania umów określone w kodeksie cywilnym, w tym w zakresie rękojmi za wady towaru zwrotu towaru i przedpłat oraz niniejszy Regulamin z wyłączeniem przepisów o sprzedaży konsumenckiej,

c) do sprzedaży na specjalne zamówienie (wszystkim kontrahentom) stosuje się ogólne zasady zawierania i wykonywania umów określone w kodeksie cywilnym, w tym w zakresie rękojmi za wady towaru, zwrotu towaru i przedpłat, niniejszy Regulamin, z wyłączeniem przepisów o sprzedaży konsumenckiej.

1.3. Sprzedający jest uprawniony w każdym czasie do zmiany wszelkich informacji i treści prezentowanych w Serwisie, w tym treści niniejszego Regulaminu, asortymentu oraz cen towarów i usług, z zastrzeżeniem, że wiążące dla stron umowy są informacje i ceny widoczne w Serwisie w chwili złożenia zamówienia.

1.4 Sprzedający prowadzi działalność za pośrednictwem Serwisu na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski,

II. WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1. Prezentowane w Serwisie informacje dotyczące towarów i usług mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a w szczególności: 

a) Sprzedający nie gwarantuje, że widoczne w Serwisie towary znajdują się w magazynach Sprzedającego lub jego dostawców, 

b) Sprzedający nie gwarantuje wysłania towaru w czasie podanym w opisie produktu, a informacja o czasie realizacji ma charakter orientacyjny.

2.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania i wycofywania ofert specjalnych, promocji i wyprzedaży. Szczegółowe informacje na ich temat mogą być zawarte w odrębnych regulaminach.

2.3. Świadczenie usług przez Sprzedającego, w tym dodatkowo płatnych usług związanych z realizacją zamówień, odbywa się warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i/ lub odrębnych regulaminach opublikowanych na stronach Serwisu.

2.4 Ceny widoczne w Serwisie: 

a) zawierają podatek VAT, 

b) podane są w złotych polskich i jest to waluta zawieranych transakcji,

c) nie zawierają kosztów dostawy, 

d) zawierają koszt jednorazowego pakowania towaru i przygotowania jednej wysyłki, 

e) obowiązują tylko w przypadku zamówień składanych przez Sklep internetowy.

2.5. Jeżeli z przyczyn obiektywnych (awaria, błąd) informacja widoczna na stronie internetowej jest nieprawidłowa, a w szczególności nieprawidłowa jest cena produktu, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o prawidłowej informacji lub cenie i przystąpi do realizacji zamówienia po uzyskaniu akceptacji poprawionej treści (ceny) przez Kupującego

2.6. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT. Sprzedający wystawia faktury VAT tylko na wyraźne żądanie Kupującego. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.

2.7. Faktura korygująca wystawiana jest i przesyłana do Kupującego w formie papierowej lub elektronicznej. Kupujący jest zobowiązany podpisać i odesłać jeden egzemplarz faktury. Termin zwrotu ewentualnej zapłaty liczony jest od dnia otrzymania podpisanego egzemplarza faktury korygującej przez Sprzedającego.

2.8 Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

III. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

3.1. Zamówienia składane są za pośrednictwem Sklepu internetowego, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w trakcie składania zamówienia lub w inny sposób określony w Serwisie.

3.2. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza jednocześnie, iż Kupujący zapoznał się z Regulaminem i wyraził akceptację wszystkich jego postanowień.

3.3. Rejestracja Klienta (założenie konta) w Serwisie nie jest wymagana.

3.4. Kupujący bez względu na sposób złożenia zamówienia zobowiązany jest podać kompletne informacje, obejmujące: 

a) wyszczególnienie zamawianych towarów, 

b) imię i nazwisko Kupującego i nazwę firmy jeżeli dostawa jest do miejsca pracy, 

c) imię i nazwisko odbiorcy (tylko w przypadku gdy zamówienie ma być wysłane do innej osoby niż Kupujący), 

d) adres Kupującego (dokładny adres - ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość), 

e) adres dostawy (w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby Kupującego) 

f) telefon kontaktowy Kupującego (ew. wskazanego odbiorcy), 

g) inne informacje, jeżeli są konieczne do poprawnej realizacji zamówienia i dostawy towaru.

3.5.Za wszelkie szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych lub błędnych informacji o których mowa w pkt 3.4. odpowiedzialność ponosi Kupujący.

3.6. Przedmiotem umowy sprzedaży mogą być wyłącznie produkty widoczne w Sklepie internetowym w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

3.7. Przedmiotem umowy sprzedaży na specjalne zamówienie mogą być również towary, które nie są widoczne w Serwisie.

3.8. Prawidłowo wypełnione zamówienie po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu stanowi ofertę zakupu kierowaną do Sprzedającego i upoważnia go do zlecenia przewoźnikowi w jego imieniu przesłania zamówionych produktów na wskazany w zamówieniu adres.

3.9. Sprzedający może kontaktować się z zamawiającym w celu weryfikacji przekazanych danych lub żądać potwierdzenia zamówienia.

3.10. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierającego wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt. 3.17 i 3.18 Regulaminu, a realizacja zamówienia rozpoczyna się: 

a) w dniu złożenia zamówienia lub w kolejnym dniu roboczym, jeżeli zamówienie jest płatne przy odbiorze, 

b) w dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku lub kolejnym dniu roboczym, jeżeli zamówienie jest płatne przelewem bankowym lub za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24.

3.11. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie bądź u dostawców Sprzedającego oraz braku możliwości realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, Sprzedający zawiadomi o tym Kupującego w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia, a ewentualna zapłata za towar zostanie zwrócona na rachunek wskazany przez Kupującego.

3.12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Kupujący zostanie poinformowany o dostępnych towarach i podejmie decyzję o częściowej realizacji zamówienia bądź jego anulowaniu.

3.13.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się z Sprzedającym przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu wyjaśnienia sprawy.

3.14. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania, pod warunkiem dostępności towaru w magazynie, aż do wyczerpania zapasów. Sprzedający zastrzega, że zamówienie, którego przyjęcie nie zostanie potwierdzone nie zostanie zrealizowane.

3.15. W przypadku gdy wartość zamówienia złożonego przez Kupującego przekracza 2000 zł lub zamówienie złożone przez Kupującego nie spełnia warunków określonych w pkt. 3.17 Regulaminu, Sprzedający pomimo wcześniejszego potwierdzenia przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną, może uzależnić realizację zamówienia od zawarcia z Kupującym umowy na realizację zamówienia specjalnego.

IV. WYSYŁKA I ODBIÓR TOWARU

4.1 Wszystkie towary dostarczane są na koszt Kupującego. Ostateczny koszt zamówienia obejmujący koszt dostawy określany jest w trakcie składania zamówienia.

4.2. Ceny przesyłek podane są w „Cenniku dostaw” opublikowanym w Serwisie.

4.3. W przypadku zamówienia towarów dla których podano różne czasy realizacji, właściwym czasem realizacji całego zamówienia jest najdłuższy z podanych czasów.

4.4. Czas wysyłki podany w Serwisie oznacza orientacyjny czas przygotowania produktu do wysłania Sprzedający zastrzega sobie do 14 dni na realizację zamówienia. W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia z powodu braku towaru lub z innych przyczyn, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego.

4.5. Doręczenie zamówionego towaru realizowane jest bez gwarancji określonej godziny dostawy. Gdy doręczający nie zastanie odbiorcy w domu może kontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zostawić pisemne awizo.

4.6. Przy odbiorze przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone lub nie zostało otwarte w trakcie transportu.

4.7. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia (otwarcia) Kupujący lub odbiorca przesyłki ma obowiązek otworzyć przesyłkę w obecności doręczającego, dokonać dokładnych oględzin i przeliczenia towaru oraz sprawdzić jego zgodność z zamówieniem (dokumentem sprzedaży).

4.8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem, należy sporządzić protokół szkody i skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. 

4.9. Odbiór przesyłki należy pokwitować doręczającemu podpisem. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzą na Kupującego.

4.10. W przypadku gdy Sprzedający udostępni Kupującemu możliwość odbioru własnego, to zamówienie może być odebrane pod wskazanym w Serwisie adresem po otrzymaniu odrębnego powiadomienia informującego o gotowości towaru do odbioru.

V. PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: 

a. przelew bankowy lub przelew elektroniczny - realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto Sprzedającego,

Bank: MBANK S.A.

Numer konta:26 1140 2004 0000 3102 7735 3886

b. płatności za pośrednictwem Przelewy 24 (przelew bankowy, przelew elektroniczny) - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności,

Przelewy24.pl – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł, NIP: 781-173-38-52.

c. płatność gotówką w siedzibie Sprzedającego. 

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

5.2. W przypadku płatności dokonywanych z rachunków zagranicznych lub za pomocą systemów płatności obejmujących kanały płatności obsługiwane przez banki zagraniczne, koszt płatności za zamówienie oraz koszty ew. zwrotów środków z tytułu wpłat dokonanych nieprawidłowo ponosi Kupujący. Walutą transakcji jest polski złoty. Kwota zapłaty za zamówienie zaksięgowana ostatecznie na rachunku Sprzedającego w złotych polskich musi odpowiadać kwocie należnej Sprzedającemu z tytułu złożonego zamówienia, łącznie z kosztami transportu i innymi opłatami uwidocznionymi w zamówieniu.

5.3 W przypadku zapłaty kwoty niższej niż wartość zamówienia, realizacja zamówienia zostanie zawieszona do czasu otrzymania przez Sprzedającego dopłaty.

5.4. W przypadku wpłacenia kwoty wyższej niż wartość zamówienia, Sprzedający dokona zwrotu nadpłaty w następujący sposób: 

a) kwota przekraczająca 20 zł zwrócona zostanie przelewem na rachunek wskazany przez Kupującego, 

b) kwota od 0,01 zł do 19,99 zł zostanie zwrócona w sposób określony w punkcie a) lub zwrócona gotówką (włożona do przesyłki).

5.5 Kwota nadpłaty nie przekraczającej 1,00 zł powstałej w wyniku zaokrąglenia wpłaconej kwoty przez Kupującego stanowi przychód Sprzedającego i nie podlega zwrotowi.

5.6 Określone wyżej zasady rozliczania dopłat i nadpłat stosuje się odpowiednio do zamówień realizowanych częściowo bądź zamówień modyfikowanych lub łączonych na życzenie Kupującego.

5.7 Koszty płatności za pobraniem, przelewu bankowego, przelewu elektronicznego oraz koszty płatności dokonywanych za pomocą systemu płatności online "Przelewy 24" lub innego podobnego systemu płatności należne operatorowi tego systemu płatności, ponosi Kupujący za pośrednictwem Sprzedającego.

5.8 W przypadku wybranych towarów Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

VI. ZWROT TOWARU

6.1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od dnia odbioru przesyłki –zgodnie z art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta , pod warunkiem, że zwracany towar nie nosi śladów uszkodzeń i jest kompletny (z opakowania nie usunięto żadnych zabezpieczeń, zawieszek, metek, kodów kreskowych lub innych oznakowań), z zastrzeżeniem pkt. 6.2 -6.3.

6.2. Jeżeli towar sprzedany ma wady, Kupujący może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

6.3. Kupujący nie będący konsumentem, o którym mowa w pkt. 6.1, w szczególności dokonujący zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, może odstąpić od umowy na zasadach określonych w umowie i kodeksie cywilnym z wyłączeniem przepisów o sprzedaży konsumenckiej.

6.4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu lub obniżenia zwracanej kwoty.

6.5. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (np. oryginał paragonu fiskalnego lub kserokopię faktury) oraz oświadczenie, którego wzór znajduje się w załączniku A do niniejszego Regulaminu. Zwroty towaru bez dowodu zakupu nie będą przyjmowane.

6.6. W razie skutecznego odstąpienia od umowy zwrot ceny produktu i kosztów wysyłki następuje w ciągu 14 dni po otrzymaniu zwrotu produktu. W przypadku skutecznego odstąpienia co do części zakupionych produktów, zwrot kosztów wysyłki jest proporcjonalny. Zwrot kosztów wysyłki dokonywany jest tylko do równowartości opłaty pobieranej za najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Zwrot następuje w taki sam sposób, w jaki dokonano zapłaty, a w przypadku braku takiej możliwości, zapłata zwracana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

6.7. Zwracany towar Kupujący odsyła na własny koszt na adres korespondencyjny Serwisu. Przesyłki zwrotne nadane za pobraniem nie będą przyjmowane.

6.8. Jeżeli Sprzedający wystawił fakturę VAT, zwrot nastąpi w ciągu 14 dni po otrzymaniu od Kupującego podpisanego egzemplarza faktury korygującej. 

6.9. W przypadku nie przyjęcia zwrotu z powodu uchybienia warunków zwrotu przez Kupującego, Serwis może obciążyć Kupującego kosztami w wysokości 15 zł za paczkę z tytułu odesłania zwróconego towaru.

VIII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1. Sprzedający w zakresie właściwości towaru nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 

a) utraty właściwości lub pogorszenia jakości towaru w wyniku niewłaściwego używania lub przechowywania przez Kupującego w niewłaściwych warunkach, 

b) różnic we właściwościach towaru nowego i używanego (częściowo zużytego), 

c) różnych efektów stosowania towaru przez różne osoby, w szczególności różnic obejmujących wrażenia, zapach, trwałość, skutki stosowania kosmetyków, perfum, środków higieny osobistej, środków spożywczych u różnych osób. 

d) skutków użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją.

8.2. Sprzedający może umieszczać w Serwisie materiały (w szczególności zdjęcia) dotyczące wybranego wariantu produktu do prezentacji wielu wariantów produktu lub linii produktów (np. różnych pojemności, rozmiarów, kolorów). Serwis nie gwarantuje 100% zgodności barw produktu widocznych na zdjęciach z produktem otrzymanym przez Kupującego i nie odpowiada za rozbieżności spowodowane techniką wykonania zdjęć bądź ustawieniami monitora Kupującego.

8.3. W przypadku wątpliwości związanych ze sposobem prezentacji produktu w Serwisie, Klient powinien skontaktować się z Serwisem w celu ich wyjaśnienia przed dokonaniem zakupu.

8.4. Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu: 

-blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, 

-skutków przekazania przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych, 

-transakcji dokonanych przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta bądź ujawnienia loginu i hasła przez Klienta.

IX. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA I PRZESYŁKI NIEODEBRANE

9.1. Rezygnacje z zamówień przyjmowane będą tylko w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, z zastrzeżeniem pkt. 1.2 a) Regulaminu, pod warunkiem, że towar znajduje się nadal w magazynie Sprzedającego (nie został wysłany). W przypadku gdy towar został wysłany (przekazany firmie transportowej), Kupujący ma obowiązek odebrać zamówioną przesyłkę.

9.2. W przypadku nie odebrania przesyłki Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami w postaci opłaty za nadanie przesyłki wg Cennika dostaw udostępnionego w Serwisie oraz opłaty manipulacyjnej (przepakowania, ponownego adresowania itp.) w wysokości 15 zł za nie odebraną przesyłkę.

9.3. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty kwoty należnej Sprzedającemu z tytułu opłat wskazanych w pkt. 9.2 w ciągu 14 dni od wezwania na rachunek Sprzedającego wskazany w Serwisie.

9.4. Sprzedający ma prawo potrącić opłaty wskazane w pkt. 9.2 z zapłaty za towar otrzymany od Kupującego.

9.5. Odstąpienie od naliczenia opłaty, o której mowa w pkt. 9.2, Sprzedający może uzależnić od złożenia przez Kupującego wyjaśnień przyczyn nie odebrania przesyłki.

9.6. Ponowne wysłanie przesyłki Sprzedający może uzależnić od zapłaty za zamówienie z góry, chyba, że Kupujący nie ponosi winy za nieodebranie pierwszej przesyłki.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Z chwilą złożenia zamówienia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia przez Serwis w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

10.2. Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania przez Serwis. Szczegółowe zasady wykorzystania danych osobowych określa załącznik do Regulaminu. 

10.3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na wykorzystanie jego adresu e-mail przez Serwis do przesłania ankiety, zapytania lub innej informacji zawierającej prośbę o ocenę jakości obsługi lub wystawienia opinii dotyczącej realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa

10.5 Wszelkie użyte w Serwisie materiały wizualne, w tym znaki towarowe, są własnością podmiotów uprawnionych i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

10.6 W razie ewentualnych sporów Sądem właściwym dla rozstrzygania spraw mogących wyniknąć między stronami jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla dokonanej transakcji sprzedaży.

10.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.

10.8. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których Serwis prowadzi sprzedaż na terenie Polski. Sprzedaż poza terytorium Polski może być prowadzona przez Serwis na podstawie odrębnych regulaminów. Serwis nie prowadzi sprzedaży leków i produktów leczniczych.

10.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.2018r

 

ZAŁĄCZNIK A

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej drogą elektroniczną w dniu …............................

w związku ze złożonym przeze mnie zamówieniem o numerze …................................. w Sklepie internetowym ….................................

i dokonuję zwrotu towarów: ..….................….................................................................................

...….................….................................................................................

..…................…..................................................................................

.........................................................................................................

Podstawą prawną odstąpienia jest art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827); 

Wskazuję, iż oświadczenie składam z zachowaniem terminu określonego w art. 27 w/w. Ustawy. 

Zwrotu pieniędzy proszę dokonać: 

- na rachunek bankowy nr …..........................................................

w banku…...................................................... którego posiadaczem jest …...................................

- ....................................................................... 

Dane konsumenta odstępującego od umowy: 

imię i nazwisko ….........................................................….

dokładny adres: ..................................................................

data i miejsce sporządzenia …...........................................

podpis konsumenta …........................................................(nie dotyczy odstąpienia dokonanego drogą elektroniczną)

  

ZAŁĄCZNIK C POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Serwis zobowiązuje się chronić dane osobowe Klienta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Klient ma prawo wglądu w swoje dane, poprawienia danych oraz żądania ich usunięcia.

3. Zakres wykorzystywanych danych przez Serwis obejmuje dane określone w Dziale III. Regulaminu Serwisu.

4. Dane Klienta przetwarzane są przez Serwis w celu realizacji umowy sprzedaży, wykonania usługi, obsługi posprzedażowej (dostawa towaru, zwroty towaru, obsługa reklamacji).

5. Dokonując rejestracji w Serwisie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis do celów określonych w pkt. 4.

6. Administratorem danych osobowych jest Monika Bulenda Glossyshop w Lublinie ul. Łomżyńska 43

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez Serwis wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celach określonych w Regulaminie Serwisu.

8. Dane osobowe Klient udostępnia Serwisowi dobrowolnie. Odmowa podania danych może uniemożliwić realizację zamówienia klienta.

9. Serwis zapewnia możliwość zmiany bądź usunięcia danych osobowych Klienta z prowadzonego zbioru na żądanie Klienta skierowane w formie pisemnej (e-mail, list polecony). Serwis może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych prawem. Serwis może odmówić usunięcia danych klienta do czasu uregulowania istniejących zobowiązań Klienta wobec Serwisu, zakończenia postępowania reklamacyjnego bądź innych czynności, które Serwis jest zobowiązany wykonać w związku z zawartą umową.

10. Serwis chroni dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

11. Zbiór danych osobowych klientów ma postać bazy danych umieszczonej na serwerze. Baza danych jest przechowywana z zachowaniem odpowiednich norm bezpieczeństwa danych.

12. Serwis nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą Klienta lub na życzenie Klienta. Serwis może udostępnić dane bez zgody Klienta, jeżeli istnieje taki obowiązek wynikający z przepisów prawa (np. na żądanie Sądu).

 Aktualizacja: 23.05.2018

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl